Günümüzde sağlık kamu hizmeti görevlilerinin pek çoğu görevlerindeki artış nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorumluluklarından habersizdir.

Mahkeme kararlarına bakıldığında, pek çok mahkeme hemşireliği hekimliğe bağlı geleneksel rolleri itibariyle tanımakta, bu nedenle de hemşireliğin sorumluluğu, doktorların talimatlarını yerine getirmeme ya da getirmede başarısızlık, hasta bakımında kusur gibi sınırlı alanlarda gündeme gelmektedir.

Hemşirelik; bireyin, ailenin, toplumun sağlığını korumak, yükseltmek, geliştirmek ve hastalık halinde iyileştirme amacına yönelik hizmetlerin; planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesinden ve bu hizmetleri yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu, bilim ve sanattan oluşan bir sağlık disiplinidir.

Hemşireliğin tanımında da olduğu gibi hemşirelik  mesleği son derece yüksek ahlaki bir anlayış ve davranış temeli üzerine kurulmuştur. Bugün dünyada ve ülkemizde hemşireliğin temel sorumluluğu; toplumun sağlığını yükseltmek, sağlıklı bireyin sağlığını korumak, hastalıklı bireyi tedavi etmek ve acıyı dindirmektir. Bu sorumlulukları yerine getirirken deontolojik kavramlara uygun hareket etmek, bilgili, ahlaklı ve vicdanlı olmak bir hemşirenin temel davranış biçimi olmalıdır. Bu tür davranıp biçimlerinde sapmalarca cezai yaptırımlar olmakla birlikte tüm meslek mensubu üyeleri ilgili yasalara uymakla yükümlüdürler.

Yasaların yapımında uzun ve karmaşık bir süreç söz konusudur. Bir konuda yasal düzenlemenin gerçekleşebilmesi için ilk adım o konuda değişime gereksinim duyan topluluk veya meslek grubunun hazırlıkları ve girişimlerini doğru yerlere ulaştırmaları ve tüm olaylar hakkında farkındalıklarının olması gerekmektedir.

Hemşirelikte Yasal Düzenlemeler

 • Hemşirelik, diğer sağlık disiplinlerinden farklı olarak, kendine özgü bir yasaya sahip olma ayrıcalığına sahiptir.
 • Hemşirelik yine kendine özgü bir yönetmelik ile güçlendirilmiştir.
 • Bunun yanında ülkemizde halen yürürlükte olan çok sayıda yönetmelik, yönerge ve genelge gibi yasal düzenlemelerde hemşirelerin sorumlulukları belirtilmektedir.
 • Beklenti; bundan böyle hemşirelerin görev alanları ve işlerinin Hemşirelik Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılmasıdır.

Hemşirelerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları İle İlgili Düzenlemeler

 • Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar vereceğini öngördüğü durumlarda, müdavi hekim ile durumu görüşür, hekim işlemin uygulanmasında ısrar ederse durumu kayıt altına alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
 • Görevi teslim alacak hemşire gelmeden ve gerekli bilgiyi hasta başında sözlü ve yazılı olarak teslim etmeden ve doğal afet, toplu kazalar gibi olağanüstü durumlarda ise hemşireye olan ihtiyaç ortadan kalkmadan kurumdan ayrılamaz.
 • Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma faaliyetlerini yürütür. Mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır. Toplumun, öğrenci hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda bulunur.
 • Hizmet sunumunda, hizmetten faydalananların bireysel farklılıklarını kabul ederek, insan onurunu, mahremiyetini ve kültürel değerlerini azami ölçüde göz önünde bulundurur.

Hemşirelik Yönetmeliğinde Göze Çarpanlar

 • Yönetmelik, kamu ve özel tüm sağlık kurum ve kuruluşları ve hemşirelik hizmetleri sunulan diğer alanlarda görev yapan hemşireleri kapsamaktadır.
 • Hemşirelerin görev yetki ve sorumlulukları daha geniş olarak belirlenmiştir.
 • Hemşirelerin “bakım verme” ve “tedavi planına katılma” rolleri yanı sıra, “güvenli ve sağlıklı bir çevre oluşturma”, “eğitim”, “danışmanlık”, “araştırma”, “yönetim”, “kalite geliştirme”, “işbirliği yapma”, “iletişimi sağlama” gibi rolleri açık olarak belirtilmiştir.
 • Hemşirelik tanılama süreci tanımlanmıştır.
 • Hemşirelikte uzmanlık, yetki belgesi sahibi olma ayrımı yapılmıştır.
 • Başhemşire ve servis sorumlu hemşiresi olmak için gerekli nitelikler belirlenmiştir.
 • Başhemşire yardımcılığı kaldırılmış ve gözetmen hemşire statüsü getirilmiştir.
 • Hemşirelerin sağlık politikaları ve mevzuat çerçevesinde kararlara katılmaları da ilk defa yönetmelikte yer almıştır.
 • Hemşirelerin sağlık ve hemşirelikle ilgili bilimsel çalışmaları, planlama, araştırmalara katılma ve sonuçlarını uygulamaya yansıtma yönünde profesyonel rollerine de içerikte yer verilmiştir.

**

Hemşirelik literatüründe son zamanlarda hastanelerde çalışan hemşirelerin yüksek oranda tıbbi hata yaptıkları ile ilgili akademik çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki durumu ulusal çapta görmek amaçlı hastanede çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerini belirlemek istedik.

Bu çalışmaya destek vermeniz bizim için çok elzemdir. Çünkü bu çalışma sonunda ulusal çapta hemşirelerin yaptığı tıbbi hataları yapmalarını engelleyici politikalar oluşturmak istiyoruz.

Ne kadar çok hemşireye ulaşırsak çalışmadan çıkan verilerin güvenliği ve ulusal çapta ses getirme durumu artacaktır.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Aşağıda çalışmanın linki yer almaktadır.

Daha güzel şartlarda çalışmak amaçlı 4-5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz.

Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.

https://goo.gl/forms/8isSf4Du6z3lZ5BE3 

Kaynak: http://www.acibademhemsirelik.com/e-dergi/64/docs/makale1-64.pdf Erişim Tarihi: 7.5.2018 Saat: 18:59

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.