Görsel URL: https://www.nursetraining.ie/course/education-teaching-facilitation-skills-nurses/

 

Merhabalar;

Sıklıkla bir çok kongre, sempozyum ve çalıştay gibi bilimsel etkinliklere gönderilen bildirileri okumaya çalışırım. Daha önce göz gezdirdiğim fakat ayrıntılı okumadığım Ulusal Öğrenci Hemşireler Kongresi bildiri kitapçığını ayrıntılı okumaya başladım.

Bu çalışma Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi‘nde sözel bildiri olarak sunulmuş.

Çalışma Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nden Öznur CAKSİ, Şebnem ÖZCAN, Betül TUNCA tarafından hemşirelik öğrencilerinin aldıkları hemşirelik eğitimine ilişkin görüşlerini ve beklentilerini belirlemek amaçlı yapılmış.

Bu çalışmanın sonuçlarını daha net anlaşılması açısından maddeleyerek vermek istiyorum.

Hemşirelik eğitimi hemşirelik öğrencileri üzerinde aşağıdaki etkileri oluşturmuştur.

Öğrencilerin;

 • %72.7’si eğitimlerinin empati kurma becerilerini geliştirdiğini,
 • %64.6’sı eğitimlerinin sorumluluk bilincini arttırdığını,
 • %62.9’u eğitimlerinin değerlerinin & davranışlarının birbiriyle uyumlu olmasını sağladığını belirtmiştir.

Eğitim iklimi hakkında görüşleri ise;

 • %62.3’ü eğitim ortamlarının kapasitelerinin öğrenci sayısına uygun olmadığını,
 • %44.8’i eğitim ortamlarının öğrenmek için elverişli olmadığını,
 • %35.9’u ise eğitim ortamında materyallerin yeterli sayıda olmadığını olarak belirtmişler.

Öğrencilerin hemşirelik eğitiminden en az beklentileri ise;

 • %2.7 ile eğitim programının öğrencinin kendi kendine öğrenmesini teşvik etmesi,
 • %0.9 ile eğiticilerin öğrencileri değerlendirmek için yazılı sınavların yanı sıra farklı yöntemler de kullanması şeklindedir.

Bu çalışma bulguları ile ilgili hemşirelik eğitimi eleştirimi yapmak istiyorum. Sonuçta bulunanların değerlendirilmesi gerektiği taraftarıyım.

Öncelikle bu bulguların kendilerini %100’e yaklaştırılamamasının nedenlerini düşünmek gerekmektedir. Bir yerlerde yanlışlar yapılmakta ve bu şuan hemşirelik eğitimi alan hemşirelik öğrencilerinin geleceğe hazırlanmasında sorunlar oluşmaktadır. Bu sorunlar ilerde sağlık sisteminin içerisinde çağın gerekliliklerine uygun yeterlilikler sergileyemeyen hemşirelerin oluşmasına neden olacaktır. Bunun için yapılması gereken çağın gerekliliklerine uygun hemşirelik müfredatının oluşturulması, hemşire öğrencilere eğitim veren akademisyenlerin yeterliliklerinin artırılması ve eğitim ikliminin iyileştirilmesidir. Bunların hepsinden önce ‘Ulusal Hemşirelik Eğitimi Manifestosu’ yayınlanmalı ve tüm ülkeye hemşirelik eğitiminde sorunlar ve çözüm yolları sunulmalıdır. Ulusal bir sorun olarak algılanmasının sağlanması ile birlikte bir çok okulun içinde olduğu öğrencilerinde aktif bir şekilde katıldığı, bir çok paydaş ile birlikte gerçekçi eylem planları oluşturulmalıdır. Bu konuda akademisyenlere büyük görevler düşmektedir. Öncelikle akademisyenlerimizin kalifiyeli olması gerekmektedir. Kişisel çıkarlar için mesleğin geleceği ile oynamamalılar. Hemşirelik eğitimini kendilerine verilen eğitim ile aynı tutup aynı eğitimi öğrencilere vermemeliler. Her çağın kendine ait bir normu ve mesleki yeterlilikleri bulunmaktadır. Bunu gözardı etmeleri geleceğin ihtiyaçlarına göre hemşire yetiştirmelerini engellemektedir. ,

Şuan bile eğitim verdiğimiz hemşirelik öğrencilerini en az 4-5 yıl sonrasının sağlık sisteminin hemşirelik ihtiyacına göre planlamalıyız. Fakat şuan çoğu akademisyenin böyle bir derdinin net bir şekilde ortaya koymadığını görüyoruz. Sadece temennilerde kalan söylemleri duymaktayız. Bu gerçeklik ile yola koyulmalı ve hareket etmeliyiz. 

Bu arada eğitimi de alınıp, satılabilen bir metaya dönüştüğü durumda bile bu sorumluluk artmaktadır. Eğitim bir meta olarak görülmesi ile muadil durumlar oluşmaktadır. Örneğin; bir otomobil satın aldıktan sonra var olan 5 yıl veya 100 bin km garanti verilmekte, bunun aynı şekilde çağın gerekliliklerine yönelik verilemeyen eğitim sonrasında da iş bulamayan bir kişi içinde yapılması gerekir. Belirttiğim gibi eğitimi metalaştırmak farklı sorunlara yol açacaktır. Bunun için sağlık eğitiminin metalaşmaması gerekmektedir.

Aşağıda ise yapılan araştırmanın tamamı bulunmaktadır. 

S-007

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ALDIKLARI HEMŞİRELİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ VE BEKLENTİLERİ
Öznur CAKSİ1, Şebnem ÖZCAN1, Betül TUNCA1,
1 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi

Hızlı bir değişim ve dönüşümün yaşandığı günümüzde üniversite öğrencilerinin yarının dünyasının belirsizlikleriyle başa çıkabilecek şekilde üst düzey düşünme becerileri kazandırılarak hazırlanması gereklidir. Sağlığın sürdürülmesi, iyileştirilmesi ve bozulduğunda tedavi edilmesi gibi kritik bir alanda hizmet veren hemşirelerin de eğitimi bu açıdan daha da önem kazanmaktadır. Bu çalışma 4.sınıf hemşirelik öğrencilerinin aldıkları hemşirelik eğitimine ilişkin görüş ve beklentilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Bu çalışma tanımlayıcı tipte yapılmıştır. Çalışmada hemşirelik 4.sınıf öğrencilerine ulaşılması hedeflenmiştir. Sosyal medya aracılığıyla ve kartopu yöntemi kullanılarak Türkiye’de farklı illerden 225 hemşirelik son sınıf öğrencisine ulaşılmıştır. Veriler araştırmacılar tarafından literatür taranarak oluşturulan veri toplama aracılığı ile toplanmıştır. Veri toplama formu sosyal medya aracılığıyla online olarak 4.sınıf hemşirelik öğrencilerine ulaştırılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler (sayı, yüzde, aritmetik ortalama) kullanılmıştır. Veri toplama formuna katılımcılara araştırmanın amacını açıklayan bir metin yazılarak, çalışmaya katılımın gönüllülük esasına dayalı olduğu belirtilmiştir.

Katılımcıların yaş ortalaması 22.29 ± 0.7, %80,6‘sı kadındır. Öğrencilerin %58.1’i en uzun süre şehir merkezinde, %31.1’i ilçede yaşamıştır. Öğrencilerin %59.5’i bölümünü isteyerek seçmiştir ve %95.5’i sınıf tekrarı yapmamıştır. Öğrencilerin %50.9 ‘unun okulunda entegre eğitim, %45.9’unun okulunda klasik eğitim, %3.2’inin ise probleme dayalı eğitim modelleri uygulanmaktadır. Öğrencilerin %72.7’si eğitimlerinin empati kurma becerilerini geliştirdiğini, %64.6’sı eğitimlerinin sorumluluk bilincini arttırdığını, %62.9’u eğitimlerinin değerlerinin&davranışlarının birbiriyle uyumlu olmasını sağladığını belirtirken; %62.3’ü eğitim ortamlarının kapasitelerinin öğrenci sayısına uygun olmadığını, %44.8’i eğitim ortamlarının öğrenmek için elverişli olmadığını, %35.9’u ise eğitim ortamında materyallerin yeterli sayıda olmadığını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin eğitim sisteminden beklentileri incelendiğinde %97.3’ünün eğitimlerinin problem çözme becerilerini geliştirmesi, %96’sının eğitimlerinin eleştirel düşünme becerisini geliştirmesi, %95.4’sının eğitimlerinin iletişim becerilerini geliştirmesi gerektiğini bekledikleri saptanmıştır. Öğrencilerin en az beklentisi %2.7 ile eğitim programının öğrencinin kendi kendine öğrenmesini teşvik etmesi, %0.9 ile eğiticilerin öğrencileri değerlendirmek için yazılı sınavların yanı sıra farklı yöntemler de kullanması gerektiğidir.

Modern hemşirelik eğitiminde hemşire; düşünen, aklını kullanan, problem çözme yetisine sahip, kendi öğrenme gereksinimlerinin farkında, sorumluluklarının bilincinde ve insana bütüncül yaklaşabilen bir profesyonel olmalıdır. Bu profesyonelliğe ulaşmak için eğitim ortamları, eğiticiler ve bireysel ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmaya katılan 4.sınıf hemşirelik öğrencilerinin görüşleri ve beklentileri de bu yöndedir. Bu nedenle mevcut eğitim sisteminde yeni gelen kuşağın özelliklerini, gereksinimlerini dikkate alan ve yenilikçi bireyler yetiştirmeye uygun düzenlemeler yapılması önerilmiştir.

** ** **

Hemşirelik literatüründe son zamanlarda hastanelerde çalışan hemşirelerin yüksek oranda tıbbi hata yaptıkları ile ilgili akademik çalışmaların sayısı artmaktadır. Bu konuda ülkemizdeki durumu ulusal çapta görmek amaçlı hastanede çalışan hemşirelerin tıbbi hata yapma eğilimlerini belirlemek istedik.

Bu çalışmaya destek vermeniz bizim için çok elzemdir. Çünkü bu çalışma sonunda ulusal çapta hemşirelerin yaptığı tıbbi hataları yapmalarını engelleyici politikalar oluşturmak istiyoruz.

Ne kadar çok hemşireye ulaşırsak çalışmadan çıkan verilerin güvenliği ve ulusal çapta ses getirme durumu artacaktır.

Desteklerinizi bekliyoruz.

Aşağıda çalışmanın linki yer almaktadır.

Daha güzel şartlarda çalışmak amaçlı 4-5 dakikanızı ayırmanızı rica ediyoruz.

Unutmayın, damlaya damlaya göl olur.

https://goo.gl/forms/8isSf4Du6z3lZ5BE3 

2 YORUMLAR

 1. Sayın onay öğrencilerin ampirik bir çalışması üzerinden yaptığınız yorumları okudum. Üzülerek ifade ediyorum hemşirelik alanında öğretim üyelerinin hemşirelik mesleğinin provizyonuna ilişkin çalıştay ve sempozyumlar yapılmakta heryıl YÖK’ten gelen talep doğrultusunda kontenjanlar gereksinim ve koşullar gözönüne alınarak güncellenmektedir. Bu konuda yapılmış özgün araştırma tez ve hemşirelik eğitim derneğinin verilerini gözden geçirilmesini öneriyorum. Çok yönlü bir değerlendirme den uzak olmuş yazınız. Her meslekte olduğu gibi güçlü ve zayıf yönler mevcuttur. Teşekkür ederim.

  • Merhaba Ayşegül hanım; çalışmayı genellemiş olmam ile ilgili durum konusunda haklı olabilirsiniz. Fakat ben tüm akademisyenleri kast etmeden yazmaya çalıştım. İşlerini elinden gelen en iyi şekilde yapanlar var tabi. Haklarını teslim etmemiz gerekir. Fakat mesleğin içinde bunun dışında zarar vererek ilerleyen bir akademisyen grubu bulunmaktadır. Eğitim vs gibi çalıştay ve etkinliklere katılımın ülke genelinden yoğun olmadığı aşikardır. Bu konuda sorunların öğrenci tarafından iç açıcı olarak görünmemesi ile çözüm yine akademisyenlere düşmektedir. Değerli yorumunuz ve ilginiz için teşekkür ederim.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.